Vajiravudh News

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยกับ
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบันร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อเป็นช่องทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

          2. สามารถให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเก็บสะสมหน่วยการเรียนในรูปแบบ Credit Bank

          3. ร่วมกันจัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

          4. เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับครู และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการ พร้อมด้วย ดร. อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการ สายงานวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 107 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้นำผู้บังคับการ รองผู้บังคับการสายงานวิชาการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วชิราวุธวิทยาลัย เดินชมบรรยากาศการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องแสดงผลงานนักศึกษา โรงถ่ายภาพยนตร์ ห้องปฏิบัติการเซรามิก และห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอ