Vajiravudh News

 

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

          ระหว่างวันที่ 17 - 29 พฤศจิกายน 2565 สายงานกิจการนักเรียน ได้จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ เพื่อให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ไหวพริบ และอารมณ์ อีกทั้งยังสร้างความรู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ การเข้าใจว่า “แพ้ให้เป็น และชนะให้เป็น” โดยไม่ได้เน้นที่ผลการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญ หากแต่ต้องเรียนรู้ว่าการแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลว และการชนะก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเสมอไป ความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา และมิตรภาพต่างหากเป็นสิ่งสำคัญและยั่งยืน ดั่งพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียน

 

          วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 ความตอนหนึ่งว่า

          "การกีฬาเป็นของสำคัญที่สุด การเล่นเกมเขาออกจะกวดขันยิ่งเสียกว่าการเล่าเรียน เขาเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬามาก เพราะว่าการกีฬานั้นมีประโยชน์ทางหัดนิสัย โรงเรียนอังกฤษมุ่งฝึกหัดนิสัยยิ่งกว่าสิ่งใดหมด การเล่นเกมนั้นทำให้กำลังบริบูรณ์ และกล้าหาญเราก็ย่อมทราบกันอยู่แล้ว แต่นอกจากนั้นยังมีผลยิ่งขึ้น ด้วยเกมที่เลือกนั้นมักต้องเลือกเกมที่ต้องเล่นหลายคน เช่น ฟุตบอลล์ คริกเก็ต เป็นต้น เพื่อจะฝึกให้เด็กรู้จักการรักเหล่ารักคณะให้รู้จักช่วยเพื่อน การเล่นเกมไม่ใช่เล่นแต่ตัวคนเดียว ให้นึกถึงส่วนใหญ่ไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวคนเดียว เช่น เล่นฟุตบอลล์ไม่ควรแย่งชูตโกล์แต่ตัวคนเดียว ตรงกันข้ามถ้าเห็นคนอื่นอยู่ในที่ดีกว่าเราต้องส่งลูกไปให้ นี่ฝึกหัดให้รู้จักประโยชน์ของส่วนใหญ่ยิ่งกว่าพยายามแสดงความเก่งของตัวคนเดียว เรื่องเล่นเกมนี้เขากวดขันที่สุดต้องเล่นเกมให้ถูกข้อบังคับจริง ๆ และจะโกงไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจึงมีศัพท์ที่เมืองอังกฤษว่า คนไหนที่มีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตทำอะไรตรงไปตรงมาเขาเรียกว่า เป็นผู้รู้จักเล่นเกม He plays the game. นี่เป็นศัพท์ที่อังกฤษใช้เสมอ แปลว่าเล่นเกมถูกต้อง รู้จักรักและนึกถึงการช่วยเหลือเพื่อนของตน ไม่ใช่เอาเปรียบ เป็นของสำคัญมากเป็นการอบรมนิสัยอย่างดี ในโรงเรียนนี้หวังว่าครูจะตั้งใจอบรมให้นักเรียนที่นี่เป็นผู้มีนิสัยรู้จักเล่นเกม การอบรมอย่างนี้อังกฤษถือว่าทำให้ชาติอังกฤษเป็นชาติที่รุ่งเรืองมีอำนาจใหญ่โตในโลกได้จนมีประเทศราชทั่วไปทั้งโลก เพราะเหตุว่ามีนิสัย "รู้จักเล่นเกม" นี้เอง แม่ทัพสำคัญของอังกฤษ คือ ดุ๊ค ออฟ เวลลิงตัน ที่เป็นผู้ชนะพระเจ้านะโปเลียนที่ ๑ ในการยุทธ์ที่วอเตอร์ลูนั้น ได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าชนะการยุทธ์ที่วอเตอร์ลูบนสนามกีฬาของโรงเรียนอีตัน" หมายความว่าที่เขามีคุณวุฒิจนชนะการยุทธ์สำคัญคราวนั้นได้เพราะความอบรมที่รับมาจากโรงเรียนเป็นต้น เพราะการอบรมเหล่านี้เป็นทางฝึกหัดอบรมนิสัยอย่างสำคัญทางหนึ่ง ฉะนี้เองสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจึ่งได้มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนนี้ฝึกหัดอบรมให้คล้ายคลึงกับปับลิคสกูลของอังกฤษมากที่สุดที่จะเป็นได้"