Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกิจกรรมมัคคุเทศก์แนะนำ “ชุมชนบีซีจี” ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายใต้โครงการแข่งขันสมรรถนะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน
หัวข้อเรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจบีจีซี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนราชินีบน

 

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายกฤติน คุณอนันต์ เด็กชายชนธัญ ดีรัตนพร และเด็กชายธัญพิสิษฐ์ ราชคช เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมมัคคุเทศก์แนะนำ “ชุมชนบีซีจี” ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการแข่งขันสมรรถนะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน หัวข้อเรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจบีจีซี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และการทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านวิชาการของนักเรียน รวมถึงการได้รับประสบการณ์ตรง

          จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 2. โรงเรียนราชินี 3. โรงเรียนราชินีบน 4. โรงเรียนราชวินิต ประถม 5. โรงเรียนวัฒนวิทยาลัย 6. โรงเรียนสุจิปุลิ (ฉะเชิงเทรา) และ 7. วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนราชินีบน