Vajiravudh News

 

การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนรับทราบนโยบาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน กิจวัตร และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในปีการศึกษา 2566