Vajiravudh News

 

การตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน โดยทีมแพทย์และบุคลากรจากวชิรพยาบาล ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-3 อาคารนวมภูมินทร์