Vajiravudh News

 

พระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี)
บรรยายพิเศษ “แนวทางการบริหารโรงเรียนและการศึกษา”

 

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยนิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร (พระธรรมพัชรญาณมุนี) มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ “แนวทางการบริหารโรงเรียนและการศึกษา” โดยท่านได้กล่าวถึงการนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ในระบบการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นวิชาชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ และหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษ 21 คือการมี “โยนิโสมนสิการ” หรือกรอบความคิดอันแยบคาย และสามารถปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-3 อาคารนวมภูมินทร์