Vajiravudh News

 

พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย)
บรรยายธรรม เรื่อง “ความอดทน”

 

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยนิมนต์ พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม พระนักสร้าง พระนักปฏิบัติ พระนักพัฒนา และเป็นพระผู้มีเมตตา ผู้มีน้ำใจศรัทธา สร้างพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยื่น มาบรรยายธรรม เกี่ยวกับ “ความอดทน” ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยคณะเด็กโต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ โดยท่านได้กล่าวถึงการนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้กับการศึกษาและในชีวิตประจำวัน คือ การมีความอดทนทางกาย ความอดกลั้นหรือการควบคุมทางใจ และการอดออมซึ่งต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการเป็นคนดีที่ให้เกียรติคนอื่น ได้แก่ การมีดวงตาที่มองแต่สิ่งดีๆ ในตัวผู้อื่น ซึ่งถือเป็นดวงตาที่สวยที่สุด การมีมือที่ฉุดผู้ที่ล้มให้ยื่นขึ้น ซึ่งถือเป็นมือที่สวยที่สุด การมีขาที่เดินด้วยสติปัญญา ซึ่งถือเป็นขาที่สวยที่สุด และการมีปากที่พูดด้วยความเมตตา ซึ่งถือเป็นปากที่สวยที่สุด อีกทั้ง ท่านยังได้บรรยายถึงสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันพึงมี คือ “คนยุคใหม่ หัวใจต้องวินัย” ซึ่งหมายถึงการรู้จักหน้าที่และมีวินัยในตนเอง เนื่องจาก คนที่จะประสบความสำเร็จได้ วินัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง คนที่คิดสั้น ๆ และไม่มีวินัย ไม่รู้หน้าที่ ย่อมไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เลย