Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียน (Train The Trainer)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดอบรมกีฬาบาสเกตบอลให้แก่นักเรียนที่เป็นหัวหน้าคณะและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านกฎ กติกา มารยาท และการวางแผนการฝึกซ้อม สำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1) Joy of effort คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงการเล่นด้วยความสนุกสนานทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นชัยชนะเพียงอย่างเดียวจนละเลยเป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นนักกีฬา
2) Fair play and Sportmanship คือ การเล่นตามกฎกติกาอย่างยุติธรรมต่อตนเองและคู่แข่งขัน รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้เป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีควบคู่กันไป เพราะบางครั้งหากกฎกติกาไม่ได้ระบุไว้ แต่เราก็สามารถแสดงออกถึงจิตวิญญาณของนักกีฬาได้ (Spirit)
3) Respect คือ ความเคารพต่อตนเอง โดยมีความภาคภูมิใจในข้อดีของตนเอง ที่ถึงแม้จะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับผู้อื่น แต่ก็มิได้มองตนเองว่าเป็นผู้ด้อยคุณค่า รวมถึงการเป็นผู้มองเห็นถึงข้อผิดพลาดและจุดที่ตนควรพัฒนา เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ส่วนการเคารพต่อผู้อื่น คือ การเข้าใจในความแตกต่างและความหลากหลายในตัวบุคคลโดยไม่แบ่งแยก และพร้อมเข้าใจว่าทุกคนต่างย่อมมีคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกไป
4) Excellence คือ ความต้องการในการเป็นเลิศและเป็นผู้ชนะที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายในการเล่นกีฬา เนื่องจากทุกคนล้วนมีความต้องการที่จะเป็นผู้ชนะ แต่การที่จะไปถึงในจุดนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ ต้องมีวินัยและความอดทนอดกลั้นกับความเหนื่อยทั้งกายและใจในการฝึกซ้อม การดูแลตนเอง รวมถึงการมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแข่งขัน โดยอาศัยปรัชญาในข้อ 1 - 3 มาร่วมด้วย


ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชาติ ภู่เจริญ อดีตคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.อดิสรณ์ แก้วคล้าย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน และนายชนะชนม์ กล้าหาญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ ณ อาคารอัศวพาหุ และสนามกีฬาบาสเกตบอล อาคารวชิราวุธานุสรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |