Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรม Leadership Camp
พัฒนาการเป็นหัวหน้านักเรียนและการเป็นผู้นำที่ดี

 

          ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 สายงานกิจการนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรม Leadership Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน เพื่อเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเป็นรุ่นพี่และหัวหน้าในคณะ และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงเรียนรู้บทบาทของตนเองในการพัฒนาคณะ และสร้างความเป็นสุภาพบุรุษวชิราวุธตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |