| ปีการศึกษา 2563 | 2564 |  
 • ประชาสัมพันธ์
 • เยี่ยมชมโรงเรียน
 • ประชุม
 • ประเมินผล
 • อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 • ทัศนศึกษา
 • ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
 • พิธีส่งใบคะแนน

 

 • กิจกรรม
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • กิจกรรมคณะ
  • กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
  • กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
  • กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
   • กิจกรรมดนตรี
   • กิจกรรมกีฬา
   • กิจกรรมสมาคม
   • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   • กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
   • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
   • กิจกรรมทักษะการคิด
   • กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
   • กิจกรรมรักษาดินแดน
   • กิจกรรมลูกเสือ
   • กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฎ
   • กิจกรรมละคร
  • กิจกรรม VC-SEM
  • กิจกรรมVC Story
  • กิจกรรมต่างประเทศ
  • กิจรรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
19 ก.พ. 64: พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 ก.พ. 64: พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
26 ก.พ. 64: พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 4 มี.ค. 64: รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
12 มี.ค. 64: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสอบได้ลำดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รางวัลเหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท 29 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
10 พ.ค. 64: พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ 18 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนเก่าวชิราวุธ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
29 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 30 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.ค. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 28 ก.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยและตัวแทนนักเรียนเก่าฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
13 ก.ย. 64: พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ต.ค. 64: การเตรียมสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 "Sandbox : Safety Zone in School"
8 ต.ค. 64: การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 13 ต.ค. 64: พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
25 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 29 ธ.ค. 64: พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
1 เม.ย. 65: พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564    
       
     ภายนอกโรงเรียน
15 ม.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 64 : วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 เม.ย. 64: การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย 28 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
18 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด-19 31 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
9 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 18-19 มิ.ย. 64: สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย
6 ส.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต 18 ส.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 6 เขต 11 และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
23 ต.ค. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พ.ย. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 29 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร
5 ธ.ค. 64: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 1 ม.ค. 65: ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
7 มี.ค. 65: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลในกิจกรรม UN International Day of Education 8 เม.ย. 65  : พิธีรับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และเงินสนับสนุนกองทุนฯ
23 เม.ย. 65: การประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022    
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
29 มี.ค. 64: อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ 7 มี.ค. 65: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลในกิจกรรม UN International Day of Education
23 เม.ย. 65: การประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022    
       
       
กิจกรรมกีฬา
     สควอช
26 มี.ค. 64: การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021