| ปีการศึกษา 2563 | 2564 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
     ฝ่ายวิชาการ
       
       
     ฝ่ายอำนวยการ
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
19 ก.พ. 64: พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 ก.พ. 64: พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
26 ก.พ. 64: พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 4 มี.ค. 64: รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
12 มี.ค. 64: นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสอบได้ลำดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รางวัลเหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท 29 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
10 พ.ค. 64: พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ 18 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนเก่าวชิราวุธ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
29 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 30 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.ค. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 28 ก.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยและตัวแทนนักเรียนเก่าฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
15 ก.ย. 64: พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ต.ค. 64: การเตรียมสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 "Sandbox : Safety Zone in School"
8 ต.ค. 64: การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 13 ต.ค. 64: พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
25 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 29 ธ.ค. 64: พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
15 ม.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 64 : วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 เม.ย. 64: การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย 28 เม.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
18 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด-19 31 พ.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
9 มิ.ย. 64: วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 18-19 มิ.ย. 64: สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย
6 ส.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต 18 ส.ค. 64: วชิราวุธวิทยาลัยมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 6 เขต 11 และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
23 ต.ค. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พ.ย. 64: พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 29 พ.ย. 64: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร
5 ธ.ค. 64: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 1 ม.ค. 65: ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
       
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
       
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
       
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
29 มี.ค. 64: อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์    
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
       
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
26 มี.ค. 64: การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรม RC วิทยุบังคับ
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
       
       
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
       
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE