รางวัลพระราชนิพนธ์ รางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์ รางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ Shrewsbury School รางวัลท่านผู้หญิง
ดุษฎีมาลา  มาลากุล ณ อยุธยา
 ทุน Vajiravudh College ‐ Cranbrook Schools ทุน Vajiravudh College -
King’s College Scholarship
   
 

  ทุน Vajiravudh College - Cranbrook Schools

 

          Cranbrook Schools ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๒๘ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงเรียนประจำและไปกลับ

          วชิราวุธวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า Cranbrook Schools เป็นสถาบันที่พร้อมด้วยสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ และมีจุดมุ่งหมายหลักในการให้การศึกษาและพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม เพื่อฝึกเยาวชนให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำของประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ดังนั้นวชิราวุธวิทยาลัยจึงได้ทำข้อตกลงกับ Cranbrook Schools ว่า ในแต่ละปี Cranbrook Schools จะรับนักเรียนดีเด่นจากวชิราวุธวิทยาลัยจำนวน คน ไปเรียนเป็นระยะเวลา ปี โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาบางส่วนให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเริ่มดำเนินการมอบทุน Vajiravudh College - Cranbrook Schools Scholarship ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 
 

  รายนามนักเรียนทุน Vajiravudh College - Cranbrook Kingswood Upper School Scholarship

 
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายกันต์ศรัณย์  โกมลไพศาล คณะดุสิต
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายพิชาภพ  สุนทรจิตตานนท์ คณะพญาไท
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายพีรสรณ์  ฉันทแดนสุวรรณ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายพิชญพงศ์  วิศวชัยวัฒน์ คณะศักดิ์ศรีมงคล
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายเวทิต  สืบนุการณ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายติณณ์  เกี่ยวการค้า คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๕ นายปธานิน  สุนทรวาทะ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายบูรณะ  บูรณะสัมฤทธิ คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายไกร  สาตรักษ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายองอาจ  ออมศิริ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายกฤษฏ์  สาตรักษ์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายภูมิโภคินข์  มะฮาด คณะผู้บังคับการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายชนะศึก  พึ่งพักตร์ คณะจิตรลดา
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นายวุฒิภัทร  พึงพิพัฒน์ คณะดุสิต
     
     
          หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ คณะจงรัก และคณะภักดี รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะจงรักภักดี
  คณะศักดิ์ศรี และคณะมงคล รวมพื้นที่เป็นคณะเดียว ชื่อ คณะศักดิ์ศรีมงคล