โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๓๑  |  ๑๓๒  |  ๑๓๓  |  ๑๓๔  |  ๑๓๕  |  ๑๓๖  |  ๑๓๗  |  ๑๓๘  |  ๑๓๙  |  ๑๔๐  |  ถัดไป  |

 

๑๓๗. ประเพณีในวชิราวุธวิทยาลัย (๒)

 

งานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล

 

          งานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑ มกราคม แต่เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนม์พรรษามีพระราชกรณียกิจที่ต้องทรงปฏิบัติมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนมาจัดในตอนปลายเดือนธันวาคม งานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลครั้งแรกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็นงานประจำปีของโรงเรียน จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ และคงโปรดเกล้าฯ ให้จัดในตอนปลายเดือนธันวาคมของทุกปีมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ แต่เพราะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ งานพระราชทานประกาศนียบัตรในปีนั้นจึงต้องงดไป

 

          อนึ่ง ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ นั้น ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมเรือยนต์หลวงจัดเรือยนต์หลวงไปรับนักเรียนราชวิทยาลัยจากโรงเรียนที่ตำบลบางขวาง จังหวัดนนทบุรี มาขึ้นบกที่ท่าวาสุกรี แล้วเดินเท้ามาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่สนามโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เสร็จงานแล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้กรมเรือยนต์หลวงจัดเรือยนต์หลวงไปส่งนักเรียนราชวิทยาลัยกลับโรงเรียน แล้วเลยเป็นประเพณีที่นักเรียนราชวิทยาลัยต้องมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงทุกปี

 

 

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

อดีตสภานายกสภากรรมการจัดการวชิราวุธวิทยาลัย

 

 

          ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแข่งขันกรีฑาหน้าพระที่นั่ง ระหว่างนักเรียนมหาดเล็กหลวงกับนักเรียนราชวิทยาลัย และได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการแข่งกันทุกปีตลอดมา ทั้งนี้ พระวร-วงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร อดีตผู้ช่วยราชเลขาธิการได้ประทานรับสั่งในที่ประชุมสภากรรมการจัดการ (คณะกรรมการอำนวยการ) วชิราวุธวิทยาลัยคราวหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่า ถ้าข้าตายไปแล้ว ก็ขอให้มีกรีฑาให้ข้าดูในวันเกิดของข้าด้วย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑

 

 

          แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว โรงเรียนราชวิทยาลัยถูกยุบรวมเข้ากับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ แล้ว ฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัยขึ้นเนื่องในวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน จึงทรงพระมหากรุณาเสด็จมาในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ แล้วในปีต่อๆ มาโปรดเกล้าฯ ให้จัดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน จนถึงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๒ มพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินในงานประจำปีของโรงเรียนอีกเลยเพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ จนเสด็จออกไปประทับรักษาพระองค์ที่ประเทศอังกฤษ แล้วเลยทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

 

          ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์และประทับทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จึงมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเลย ตราบเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

 

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

 

 

          เมื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับสิริราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชนั้น ก็ยังทรงพระเยาว์และประทับทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โรงเรียนจึงได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จมาประทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๓ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว โรงเรียนก็ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ แล้วได้ทรงพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี จนถึงครั้งสุดท้ายที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗

 

          ในปีต่อจากนั้น เนื่องจากมีความไม่สงบในบ้านเมืองอันเนื่องมาแต่การก่อการร้ายในประเทศ ต้องทรงอุทิศเวลาเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จแทนพระองค์ในบางปี แล้วต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จแทนพระองค์มาจนตลอดรัชสมัย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ประทับทอดพระแนตรการแข่งขันกรีฑาและการแสดงของนักเรียน

ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทอดพระแนตรผลงานวิชาการของนักเรียน

ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

โดยเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

 

การแข่งขันกรีฑาหน้าพระที่นั่ง

ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

 

          เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับรัชทายาทเสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้ว ก็ทรงพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสืบมาทุกปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ แก่คณะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตลอดมา

 

 
 
 

 

 

 

ก่อนหน้า  |  ๑๓๑  |  ๑๓๒  |  ๑๓๓  |  ๑๓๔  |  ๑๓๕  |  ๑๓๖  |  ๑๓๗  |  ๑๓๘  |  ๑๓๙  |  ๑๔๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |