โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

 

๘๙. สถานภาพวชิราวุธวิทยาลัย (๑๑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

          เรื่องเงินรัฐบาลอุดหนุนนั้น รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนปีละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท มาจนถึงสมัยที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านผู้บังคับการ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกวชิราวุธวิทยาลัยทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า เงินผลประโยชน์ที่พระคลังข้างที่จัดสรรให้โรงเรียนในแต่ละปีมีจำนวนไม่เพียงพอแก่งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียน จึงมีพระราชกระแสด้วยนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่วชิราวุธวิทยาลัยเพิ่มเติม เมื่อทราบความตามพระราชกระแสแล้วคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เพิ่มเงินอุดหนุนแก่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเงินปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อพระคลังข้างที่ติดต่อขอรับเงินอุดหนุนตามมติคณะรัฐมนตรีในปีต่อมา กลับได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ให้เงินอุดหนุนวชิราวุธวิทยาลัยจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเฉพาะปีที่อนุมัติเพียงปีเดียว วชิราวุธวิทยาลัยจึงคงได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการปีละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาโดยมิได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มอีกเลย

 

 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |