ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.กัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ.วรินรำไพ  ศรีสุนนท์

โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.นัยน์ภัค  สุทธิพานิช

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

รางวัลชมเชย

ด.ช. ภูวกฤต  วงษ์หาญ

โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา

 

ด.ช. สรัล  ป้องสวย

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ. ไหมฤดี  ถนอมแสนดี

โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นาย ชุติพนธ์  กวางทอง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย

ด.ญ. ลัลน์พริม  สุทธาทิพย์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 

ด.ญ. ชลิตา  เย็นค่ำ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ด.ช. ฤ. กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช ได้รับรางวัลเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศ

 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

 

   

รางวัลชนะเลิศ

น.ส. พัชรวลัย  ปิ่นทอง

โรงเรียนเตรียมอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

น.ส. พรประทาน  วงศ์วุฒิวัฒน์

โรงเรียนเตรียมอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

น.ส. ศศิภา  แพทย์ปภาวี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

น.ส. เธียราณัฐ  ปิติจะ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

น.ส. ยุวดีพร  โด่งพิมาย

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา

 

 

          หมายเหตุ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โปรดรอรับการประสานงานเข้ารับประทานถ้วยรางวัล