|  ปีการศึกษา  2562 | 2563  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
 
5 มิ.ย. 62   : กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562
28 มิ.ย. 62   : กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562
3 ส.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562
3 ก.ย. 62   : กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2562
5 ต.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562
5 ต.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562
31 ต.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
12 ธ.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2562
15 ม.ค. 62   : กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563
5 ก.พ. 63   : กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
     
     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
วิชาการ
 
26 เม.ย. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: รับสมัครเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครถึง 10 พ.ค. 62)
3 พ.ค. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (Proficiency Test)
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การบรรยายและแสดงเพลงพื้นบ้าน เรื่อง "ใจราษฎร์รัก วรรณคดีพระธีรราชเจ้า"
16 ส.ค. 62 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562: ||  ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
17 ส.ค. 62 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบคัดเลือก)
22 ส.ค. 62 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบชิงชนะเลิศ)
30 ก.ย. 62   : การสมัครรับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ปีการศึกษา 2562 || ระเบียบการสมัคร  ||  ใบสมัคร  ||
28 ต.ค. 62 งานทะบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียนนักเรียนได้ "0", "ร" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
8 พ.ย. 62 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562: ||  ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
29 ม.ค. 63 ฝ่ายวิชาการ ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
31 ม.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562: ||  ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
5 ก.พ. 63 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: การจัดสอบ Cambridge และ Versant และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (ป.4 - ม.5)
(18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
25 ก.พ. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
||
  ผลการเรียน ม.6  ||  ผลการเรียน "0", "ร"  ||
27 ก.พ. 63 งานแนะแนว : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563  ||  วิทย์ - คณิต  ||  คณิต - อังกฤษ  ||  ภาษา  ||  ศิลปะและการออกแบบ  ||
9 มี.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียน "0", "ร", "มผ" นักเรียนชั้น ป.4 - ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
9 มี.ค. 63 วชิราวุธวิทยาลัย : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
17 มี.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ป.4 - ม.5) : ||  ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||
     
     
     
อำนวยการ
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน