|  ปีการศึกษา 2563 | 2564 |  
 
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียน
 
2 พ.ย. 64 : มาตรการดำเนินงาน Sandbox: Safety Zone in School วชิราวุธวิทยาลัย (ตุลาคม 2564)
14 ก.พ. 65 : ประกาศการทดสอบข้อเขียนและสมรรถนะทางร่างกายสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
14 ก.พ. 65 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
8 มี.ค. 65 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
ทุนและรางวัล
 
1 ก.ค. 64 ทุนและรางวัล : รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ปีการศึกษา 2564
     - ระเบียบการรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.4)
     - ใบสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.4)
1 ก.ย. 64 ทุนและรางวัล : รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ปีการศึกษา 2564
     - ระเบียบการรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.3)
     - ใบสมัครรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ (ม.3)
     
วิชาการ
 
1 มิ.ย. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
|| 
ม.2 || ม.3 || ม.4 กลุ่ม 1 || ม.4 กลุ่ม 2 || ม.5 กลุ่ม 1 || ม.5 กลุ่ม 2 || || ม.6 กลุ่ม 1 || ม.6 กลุ่ม 2 ||
5 พ.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้อง ปีการศึกษา 2564
|| 
ป.4 || ป.5 || ป.6 || ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 || ครูประจำชั้น ||
27 ก.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกา และแคนาดา iStudy รุ่นที่ 27 (ปี 2565-2566))
6 ส.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ

: การเรียนสอนเสริม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

     - ตารางการสอนเสริม :
        || 
ป.4-ป.6 ||  ม.1-ม.3 || ม.4 || ม.5-ม.6 ||
     -
กลุ่มการเรียนสอนเสริม :
        || 
ป.4 || ป.5 || ป.6 || ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5-ม.6 ||

26 ต.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
|| 
ม.2 || ม.3 || ม.4 (ชุดวิชาที่ 1) || ม.4 (ชุดวิชาที่ 2) || ม.5 กลุ่ม (ชุดวิชาที่ 1) ||
||
ม.5 (ชุดวิชาที่ 2) ||
28 ต.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน และ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5 ม.ค. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน และ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคมาฆบูชา)
7 มี.ค. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน กิจกรรมเสริมวิชาการ ภาษาอังกฤษ
|| ป.4 || ป.5 || ป.6 || ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 ||
12 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2565
|| ม.2 || ม.3 || ม.4 ||
18 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และ  วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาฟิสิกส์  และ  วิชาเคมี
• นักเรียนตอบรับการเชิญเข้าห้องเรียน ทางเมล์ของนักเรียน ภายในวันที่ 19 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ MEP (Mini English Program) ระดับ ป.4  และ  ม.1  และกำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปี 2565
20 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565
|| ป.5 || ป.6 ||
25 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ MEP (Mini English Program)
ระดับชั้น ป.4 และ ม.1 ปีการศึกษา 2565
29 เม.ย. 65 ฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
|| ป.4 || .1 ||