บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

๑. นายปธานิน สุนทรวาทะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / คณะจิตรลดา (หัวหน้าทีม)
๒. นายสรวิศ หนูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / คณะดุสิต
๓. นายบูรณะ  บูรณะสัมฤทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / คณะผู้บังคับการ

 

          เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ กันยายน 2560 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดย

๑. นายปธานิน สุนทรวาทะ

ม. /

คณะจิตรลดา (หัวหน้าทีม)

๒. นายสรวิศ หนูแก้ว

ม. /

คณะดุสิต

๓. นายบูรณะ  บูรณะสัมฤทธิ

ม. /

คณะผู้บังคับการ

 

ได้ไปร่วมงาน 10th Malay College Youth Development 2017 ณ โรงเรียน Malay College ประเทศมาเลเซีย มีโรงเรียนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เข้าร่วมงาน จำนวน 16 โรงเรียน

 

          ตัวแทนนักเรียนจากวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award ในการกล่าวปาฐกถา Theme "Future Learning" ภายใต้หัวข้อ Financial : Money makes world go around โดยได้รับคะแนนสูงสุด 83 คะแนน