บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

รางวัลพระราชทานความประพฤติดีเยี่ยม

       
          
วชิราวุธวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤติ เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน มีความชัดเจนและมีมาตรฐาน โดยในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ถ้านักเรียนคนใดปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนก็จะถูกตัดคะแนนมากน้อยตามแต่ความผิด สำหรับนักเรียนคนใดที่กระทำความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ก็จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อต่อผู้บังคับการ ขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

 

           โดยนักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานความประพฤติดีเยี่ยมนั้นจะต้องไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเลย และมีคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป

 

           สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานความประพฤติดีเยี่ยม ๒ คน ได้แก่

                ๑. นายชวกร ศฤงฆารนันท์ ม.๖/๔. คณะพญาไท

                ๒. นายพิชาภพ สุนทรจิตตานนท์ ม.๖/๑.๑ คณะพญาไท