บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นายรฐนนท์  พัฒนโกวิท  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ คณะพญาไท

       
          
นายรฐนนท์  พัฒนโกวิท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ คณะพญาไท ได้รับรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปศึกษาโรงเรียน Shrewsbury ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา ได้เขียนจดหมายมาถึงผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน ๔ ฉบับ

 

[  จดหมายฉบับที่ ๑  |  จดหมายฉบับที่ ๒  |  จดหมายฉบับที่ ๓  |  จดหมายฉบับที่ ๔  ]