ปีการศึกษา 2557

21 ก.ค. 57

ดาวน์โหลด เอกสารการอบรม เรื่อง "พัฒนาการสร้างข้อสอบและแนวทางการจัดทำข้อสอบ"

   

ปีการศึกษา 2555

24 พ.ย. 55

รายงานสรุป การอบรมสัมมนา "แนวทางการเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ นักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555"

10-12 ต.ค. 55

ดาวน์โหลด เอกสารการอบรม "เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)"

26 มิ.ย. 55

ดาวน์โหลด "แนวปฏิบัติการวัดประเมินผลการเรียนรู้และการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบวชิราวุธวิทยาลัยว่าด้วยการวัดประเมินผลและระเบียบวชิราวุธวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พุทธศักราช 2553 (พุทธศักราช 2555)"

   
ปีการศึกษา 2552