01/52 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพข้อสอบมาตรฐานด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์  
02/52 ผลการวิจัยและสรุปผลโครงการห้องสมุดฉบับกระเป๋า ปีที่ 2  
03/52 การสำรวจการใช้เวลาว่างของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  
01/54 งานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วชิราวุธวิทยาลัยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน หรือ T-Score"