Vajiravudh News

 

พิธีมอบเครื่องหมายสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน และร่วมในพิธีด้วย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ และมีความมุมานะ อดทน และทุ่มเท ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและดนตรีอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนได้รับเครื่องหมายสามารถกีฬาจำนวน 80 คน และเครื่องหมายสามารถดนตรีจำนวน 168 คน ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีด้วย