Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน หลักสูตรด้านการประกอบอาหาร
ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

 

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17 คน ที่สนใจในการทำอาหาร ไปศึกษาเรียนรู้หลักสูตรด้านการประกอบอาหารและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงตามสิ่งที่ตนเองสนใจ รวมถึงให้นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการประกอบอาหารที่หลากหลายและครอบคลุม สำหรับนำไปใช้วางแผนและตัดสินใจการศึกษาต่อ
ในอนาคต