Vajiravudh News

 

กิจกรรม English Camp

 

          ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 สายงานวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรม English Camp ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ห้อง Mini English Program (MEP) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-2 อาคารนวมภูมินทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |