Vajiravudh News

 

ค่าย English Camp
ณ Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา

 

          ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 สายงานวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรม English Camp ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Mini English Program (MEP) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะการทำงานเป็นทีม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ณ Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา