Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าค่าย STEM
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

          สายงานวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่าย STEM ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย สู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระหว่างการเข้าค่ายนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม STEM หรรษา กิจกรรมกลุ่มเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาว เพื่อสังเกตดวงจันทร์และดาวเคราะห์ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรมแรลลี่ตามล่าหาขุมทรัพย์ กิจกรรมแฟชั่นดีไซน์ออกแบบชุดรักษ์โลกด้วยวิทยาศาสตร์ และการเขียน Mind map สรุปกิจกรรมและนำเสนอ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกฝนและเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอดกับการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  34  |