วชิราวุธวิทยาลัยหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา
กับมหาวิทยาลัยบูรพา

          วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูหมวดพลานามัย โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนากายและใจของนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพ >>