Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สังคม

 

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การพูด และทักษะในการเข้าสังคม โดย ดร. สทาศัย พงศ์หิรัญ (ครูซอ) นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
รุ่นที่ 74 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพ เป็นวิทยากร ณ อาคารอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย