Vajiravudh News

 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 90 คน โดยตัวแทนนักเรียน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความภาคภูมิใจในฐานะนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่กำลังจะกลายเป็นนักเรียนเก่าที่มีคุณสมบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 53 ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียน และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการได้กล่าวส่งมอบนักเรียนคืนแก่ผู้ปกครอง โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3  |