Vajiravudh News

 

งานเลี้ยงอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สายงานกิจการนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับคณะ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนในยุคปัจจุบัน ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-2 อาคารนวมภูมินทร์ หลังจากนั้น ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลานักเรียน