Vajiravudh News

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล
แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมายังวชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

 

          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศาสาตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการทั่วไปของโรงเรียน และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และนายปรีชาพล สมานหมู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม กราบบังคมทูลเบิกกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เข้ารับพระราชทานเข็มเพชร จำนวน ๖ ราย กรรมการอำนวยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ จำนวน ๗ ราย บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา เข้ารับพระราชทานโล่เกษียณอายุ เข็มเพชรและครุยอาจารย์ จำนวน ๒๗ ราย ผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน ๑ ราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคลากรใหม่ จำนวน ๓๕ ราย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จำนวน ๑๖๘ ราย นักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษา จำนวน ๘๑ ราย พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันระเบียบแถว จำนวน ๙ ถ้วย


          ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของนักเรียนและบุคลากร ซึ่งมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การที่วชิราวุธวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับนั้น ก็ด้วยคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือ ความมีวินัยของหมู่คณะ วินัยของหมู่คณะดังกล่าวเป็นผลมาจากความมีวินัยของแต่ละบุคคล ที่ระลึกถึงคุณความดีเป็นเครื่องหมาย รู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน และเคารพในเหตุในผลในความถูกต้อง วินัยในตนของแต่ละบุคคลนี้ นอกจากจะเป็นพื้นฐานในการสร้างวินัยในหมู่คณะและประเทศชาติแล้ว ยังเป็นปัจจัยของความเจริญมั่นคงทั้งของบุคคล สังคม และชาติบ้านเมืองด้วย ขอให้ทุกคนปลูกฝังวินัยในตนให้ยิ่งกล้าแข็ง เพื่อความดีความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมประเทศชาติ”
 

          ภายหลังพระราชทานพระบรมราโชวาท นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้องเพลง Graduates Song Goodbye และนักเรียนทุกคนร้องเพลง “อีกสี่สิบปี” และในการเสด็จฯ กลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนจึงมีพระราชดำริให้รักษาประเพณีนี้ไว้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |