Vajiravudh News

 

งานเกษียณอายุบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สายงานบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย จัดงานเกษียณอายุบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อขอบคุณและยกย่องบุคคลที่เกษียณฯ และลาออกก่อนเกษียณฯ อายุ ทั้งนี้ ในปีการศึกษานี้ มีบุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 5 ท่าน และบุคลากรที่ทำงานให้วชิราวุธวิทยาลัยมานานแต่มีความจำเป็นต้องลาออก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 

1. นายพริศวร์  อิมราพร ครูหมวดออกแบบและเทคโนโลยี สายงานวิชาการ
2. นางพิมพ์นภา  สถิรพินิจกุล ครูหมวดภาษาต่างประเทศ สายงานวิชาการ
3. นางสาวดารุณี  สุธีรพงศ์สิทธิ์ ครูหมวดภาษาไทย สายงานวิชาการ
4. นางนันทนา  ใจเอื้อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริหาร สายงานบริหาร
5. นางนพภา  แสงจันทร์ พนักงานแผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ สายงานบริหาร
6. นายโกมินทร์  บุญตรี พนักงานแผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ สายงานบริหาร
7. นางสมบูรณ์  ฤทธิ์ลือไกร พนักงานประจำคณะดุสิต สายงานกิจการนักเรียน


โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงานวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดระยะเวลาการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3  |