Vajiravudh News

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
วชิราวุธวิทยาลัยกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. วชิราวุธวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบันร่วมกัน โดยมีขอบเขตและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย
2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเข้าเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
4. วชิราวุธวิทยาลัย เปิดให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอน ฝึกปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยให้กับนิสิตและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
5. วชิราวุธวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย
6. วชิราวุธวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จะร่วมมือดำเนินการในด้านอื่น ๆ ตามแต่จะตกลงกัน

 

โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการ พร้อมด้วย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร วชิราวุธวิทยาลัย และ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทรา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 605 อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำผู้บังคับการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วชิราวุธวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องแสดงผลงานนักศึกษา ห้องสตูดิโอถ่ายทำด้านนิเทศศาสตร์การกีฬา ห้องทดสอบสมรรถภาพและห้องออกกำลังกาย ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้