Vajiravudh News

 

ค่าย VC GENTLEMAN CAMP
ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

          ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 สายงานกิจการนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่าย VC GENTLEMAN CAMP ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการเรียนรู้ความเป็นสุภาพบุรุษที่มีคุณภาพ การเป็นพลเมืองที่ดี การมีความมุ่งมั่นบากบั่น เพียรพยายามและอดทน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคตได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |