Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักเรียน
ร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

          ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 โดยแบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 คน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างตรรกะในการคิดวิเคราะห์ต่อการตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ การจัดการด้านอารมณ์ในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ที่มีผลแพ้หรือชนะ รวมถึงการวางแผนและบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น