Vajiravudh News

 

การเรียนรู้การวาดภาพลายเส้นทัศนียภาพทางธรรมชาตินอกห้องเรียน
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

          ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนศิลปศึกษา จำนวน 11 คน ไปเรียนรู้การวาดภาพลายเส้นทัศนียภาพทางธรรมชาติ (การเขียนภาพทิวทัศน์ทางธรรมชาติ) นอกห้องเรียน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะในสถานที่จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานด้วยตนเอง อันนำไปสู่ความสามารถในการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่งดงามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และน่าสนใจ ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง จากการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนที่ได้เรียนมาผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริงโดยตรง รวมถึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด