Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักเรียน
ร่วมการแข่งขัน MaleX International Robotics Mubarmiji 50
ณ นครอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

          ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจาก Imagineering Thailand ในการส่งนักเรียนรุ่นอายุ 10 - 13 ปี จำนวน 4 คน ได้แก่

               1) เด็กชายโมไนย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณะสราญรมย์

               2) เด็กชายอภิชาติ แสนเจริญศีล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณะสราญรมย์

               3) เด็กชายอธิษฐ์ เอื้อใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะศักดิ์ศรีมงคล และ

               4) เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะศักดิ์ศรีมงคล

เข้าร่วมการแข่งขัน MaleX International Robotics Mubarmiji 50 ณ นครอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสนใจและเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมในระดับนานาชาติ โดยผลการแข่งขัน ทีม RCVC 02 และทีม RCVC 03 จากวชิราวุธวิทยาลัย ทำคะแนนได้เป็นลำดับที่ 4 จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 30 ทีม จาก 8 ประเทศ