Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรม One Day English Camp
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรม One Day English Camp สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาจากกิจกรรมสร้างสรรค์นอกชั้นเรียน โดยเฉพาะเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องอัศวพาหุ 1 อาคารอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย