Vajiravudh News

 

วงปี่สก็อต วชิราวุธวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเยาวชน
ในการแข่งขัน South East Asian Pipe Band Championships 2024

 

          วงปี่สก็อตวชิราวุธวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเยาวชน (Juvenile Section) รายการแข่งขัน South East Asian Pipe Band Championships 2024 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

          การเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามแนวพระบรมราโชบายด้านการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นสากล มีสุนทรียะทางด้านดนตรี มีความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่นักเรียน