Vajiravudh News

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของจดหมายเหตุ” เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล

 

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของจดหมายเหตุ” ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารนวมภูมินทร์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ และการบริหารจัดการจดหมายเหตุ ตลอดจนแสดงตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์