| ปีการศึกษา 2562 | 2563 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
10 พ.ย. 63: เอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย    
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
     ฝ่ายวิชาการ
       
       
     ฝ่ายอำนวยการ
          สถานพยาบาล
14 ต.ค. 63: การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 14 ต.ค. 63: กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายฯ ให้กับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 ก.พ. 63: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ค. 63: พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
25 ก.ค. 63: Workshop : Online Content 28 ก.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ส.ค. 63: พิธียกช่อฟ้า หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย 10 ส.ค. 63: พิธีมอบเข็มมหาวชิราวุธแก่นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
12 ส.ค. 63: การฉายภาพยนตร์สั้น รอบปฐมทัศน์ เรื่อง 'Tis Time I should Fly 12 ส.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2563 14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"
25 ส.ค. 63: วชิราวุธวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว 27 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู ปฏิญาณตน และมอบธงคณะ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ก.ย. 63: พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา มอบลูกรักบี้ฟุตบอล ให้แก่วชิราวุธวิทยาลัย
6 พ.ย. 63: พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน, ถ้วยรางวัล การแข่งขันเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างมูลนิธีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ กับวชิราวุธฯ 7 พ.ย. 63: พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
10 พ.ย. 63: เอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย 13 พ.ย. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program
23 พ.ย. 63: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย    
       
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
4 พ.ค. 63: วชิราวุธฯ น้อมรำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันฉัตรมงคล 9 มิ.ย. 63: วชิราวุธฯ วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8
1 ส.ค. 63: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจิมช่อฟ้าแทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด 12 ส.ค. 63: พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1 ก.ย. 63: นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม Leadership Program 28 ก.ย. 63: กิจกรรมจิตอาสาจัดพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ก.ย. 63: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมนิทรรศการ Rest in Progress - Chavalit Soemprungsuk 13 ต.ค. 63: กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค. 63: วชิราวุธฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา 17 ต.ค. 63: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
23 ต.ค. 63: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
13 พ.ย. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program    
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
6 พ.ย. 63: พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน, ถ้วยรางวัล การแข่งขันเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างมูลนิธีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ กับวชิราวุธฯ 20 พ.ย. 63: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2563
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
16 พ.ย. 63: นักเรียนร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563    
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 63: อบรมปฏิบัติการ : สื่อกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"    
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
7 พ.ย. 63: พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562    
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
13 ต.ค. 63: การแข่งขันฟุตบอล Nonthaburi Mini Youth League 8 พ.ย. 63: การแข่งขันฟุตบอล Lions Kids Cup ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
       
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
25-27 ก.ย. 63: การแข่งขันสควอชชิงแชมป์ประเทศไทย    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
       
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
       
       
     ชมรมเทควันโด
       
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 63: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 16-18 ต.ค. 63: โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
11 พ.ย. 63: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และมอบเครื่องหมายพิเศษให้ลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563    
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
       
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE