| ปีการศึกษา 2562 | 2563 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายวิชาการ
       
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
8 ก.พ. 63: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ค. 63: พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
25 ก.ค. 63: Workshop : Online Content 28 ก.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ส.ค. 63: พิธียกช่อฟ้า หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย 10 ส.ค. 63: พิธีมอบเข็มมหาวชิราวุธแก่นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
12 ส.ค. 63: การฉายภาพยนตร์สั้น รอบปฐมทัศน์ เรื่อง 'Tis Time I should Fly 12 ส.ค. 63: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2563 14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"
25 ส.ค. 63: วชิราวุธวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว 27 ส.ค. 63: พิธีไหว้ครู ปฏิญาณตน และมอบธงคณะ ปีการศึกษา 2563
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
     ภายนอกโรงเรียน
4 พ.ค. 63: วชิราวุธฯ น้อมรำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันฉัตรมงคล 9 มิ.ย. 63: วชิราวุธฯ วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8
1 ส.ค. 63: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจิมช่อฟ้าแทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด 12 ส.ค. 63: พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1 ก.ย. 63: นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม Leadership Program    
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 63: โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Learn Anywhere 25 ก.ค. 63: โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
       
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
       
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
28 ส.ค. 63: การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 63: อบรมปฏิบัติการ : สื่อกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
14, 21 ส.ค. 63: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ผลร้ายและผลดีของ COVID-19"    
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
       
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
       
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
       
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
       
       
     ชมรมเทควันโด
       
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
  ปีการศึกษา 2562:    
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 63: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
       
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE