การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย


 
บทความปัจจุบัน | บทความที่ | | | |
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย = การรักษามาตรฐานการศึกษาตามพระบรมราโบาย

 
 

          สวัสดีครับ ข้อความข้างต้นหรือสมการที่ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่กำลังก้าวสู่ศตวรรษที่สอง และเป็นศตวรรษที่มีความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมดังพระบรมราโซบายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มิได้มุ่งแต่สอนสั่งความรู้เพียงอย่างเดียว แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างคนหนุ่มที่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้ดี เป็นคนดี ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

          ดังนั้นท่านผู้บังคับการคนปัจจุบัน ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ จึงได้มีการดำริในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ขึ้น โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์และ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล เป็นที่ปรึกษา

 

          โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามพระบรมราโชบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

          มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องระหว่างมาตรฐานวชิราวุธวิทยาลัย กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งสามารถตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของวชิราวุธวิทยาลัยและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้วชิราวุธวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความร่วมมือและเป้าหมายร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

          รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน

 

          และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของวชิราวุธวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

 

 

 
 

 

          ซึ่งขั้นตอนการทำงานในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด นิยาม ความหมายในการจัดการศึกษาพระบรมราโชบาย และกำหนดความสอดคล้องในมาตรฐานการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่เป็นมาตรฐานการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย เช่น วิถีวชิราวุธ

 

          ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้จัดมีให้มีการประชุมของคณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรในทุกหน่วยงานของวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานของวชิราวุธวิทยาลัย รวมทั้งมีการศึกษารวบรวมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย

 

          สำหรับข้อมูลความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของคณะทำงานได้มีการประสานจัดพื้นที่เป็น Block ขึ้นในเว็บไซด์ ของวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจะได้มีการทยอยรายงานนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับ

 


ขอบพระคุณครับ

คณะทำงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕