การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย


 
บทความปัจจุบัน | บทความที่ | | | |
 
 

การสร้างและพัฒนานักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยให้เป็นตาม
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
 

          สวัสดีครับ จากข้อความข้างต้นซึ่งเป็นปรัชญาหลักในการดำเนินงานของวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ถึงกาลเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังคงร่วมสมัยอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันวชิราวุธวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงาน และการบริหารเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี เป็นผู้ดี มีความกตัญญู รู้จักเสียสละ มีความสามารถรอบด้าน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองระดับโลก (World-Class Citizen)


          ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นเสมือนเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานวชิราวุธวิทยาลัย กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งสามารถตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของวชิราวุธวิทยาลัยและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วชิราวุธวิทยาลัยพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ว่างไว้ ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

          ซึ่งขั้นตอนการทำงานของคณะทำงานในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

          ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้จัดมีให้มีการประชุมของคณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรในทุกหน่วยงานของวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานของวชิราวุธวิทยาลัย รวมทั้งมีการศึกษารวบรวมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย โดยได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายรวมกันที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวชิราวุธวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

          สำหรับข้อมูลความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของคณะทำงานท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ ในเว็บไซด์ ของวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจะได้มีการรายงานนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับ
 


ขอบพระคุณครับ
คณะทำงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕