การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย


 
บทความปัจจุบัน | บทความที่ | | | |
 
 

          สวัสดีครับ ตามที่วชิราวุธวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นประกันคุณภาพการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามพระบรมราโชบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และรับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม นั้น

 

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเอกชน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ได้มอบหมายให้คณะกรรมเข้ามาประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของวชิราวุธวิทยาลัย ในวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยการประเมินครั้งนี้มีคณะกรรมการทั้งหมด ๓ ท่าน ประกอบด้วย

          ๑. ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ

          ๒. รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี

          ๓. นายประสิทธิ์ สนั่นรัมย์

 

          สำหรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยการประเมิน ๓ ส่วน คือ

          ฉบับที่ ๑ การประเมินด้านการกำหนดมาตรฐานและการบริหารจัดการศึกษา

          ฉบับที่ ๒ การจัดทำแผนและรายงานประจำปี

          ฉบับที่ ๓ การจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 

 

  

          คณะกรรมการได้มีการตรวจพิจารณาเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยสัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้เดินเยี่ยมชมโรงเรียน และเข้าพบท่านผู้บังคับการ ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ และผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล เพื่อรายงานผลการประเมินและปรึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน

 

 
ขอบพระคุณครับ
คณะทำงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖