± การเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

          เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย (ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์) ได้พบกับนายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์) และได้มีการปรึกษาหารือกันว่า โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ น่าจะได้มีการรวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ที่พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทย ได้แก่ระบบการศึกษา อีกทั้งการรวมตัวกันก็จะทำให้นักเรียนจากทุกสถาบันมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน ต่อไปในภายภาคหน้าก็สามารถร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการจะสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพขึ้นมารับใช้ประเทศชาติ

 

          เมื่อปรึกษากันแล้ว ก็ได้จัดให้มีการประชุมกันครั้งแรกที่เนติบัณฑิตสภาซึ่ง ศ.ดร.ดรุณ ปฏิบัติงานอยู่ที่นั่น โดยมีโรงเรียนมหาวชิราวุธ และวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยเชิญโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแรก เนื่องจากต้องการจะจัดตั้งโรงเรียนแกนนำในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และเตรียมเชิญโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมต่อไป

 
 

± การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

          ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีการจัดประชุมขึ้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ โดยได้มีการเชิญผู้แทนของสมาคมนักเรียนเก่าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้แทนจากวังรื่นฤดีเข้าร่วมประชุม
ผลการประชุมครั้งนั้น ได้มีการลงนามข้อตกลง (MOU) ที่จะร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วย

 

          ต่อมามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังการดำเนินงานใหม่ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้มีหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ โดยดำเนินการรวบรวมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชการที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเกื้อกูล ส่งเสริม แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม

 

คณะกรรมการฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้มีรายนามต่อไปนี้

   

     ๑. นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานอนุกรรมการ

     ๒. นายภราเดช พยัฆวิเชียร

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑

     ๓. ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๒

     ๔. นายจรรมนง แสงวิเชียร

อนุกรรมการ

     ๕. นายเชื้อพร รังควร

อนุกรรมการ

     ๖. นางพิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์

อนุกรรมการ

     ๗. นายสัจจา ศรีเจริญ

อนุกรรมการ

     ๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย (ราชบุรี)

อนุกรรมการ

     ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ลำปาง)

อนุกรรมการ

   ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (เชียงใหม่)

อนุกรรมการ

   ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา (ภูเก็ต)

อนุกรรมการ

   ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัชต์

อนุกรรมการ

   ๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา (ตรัง)

อนุกรรมการ

   ๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ (สงขลา)

อนุกรรมการ

   ๑๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เชียงใหม่)

อนุกรรมการ

   ๑๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา

อนุกรรมการ

   ๑๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

อนุกรรมการ

   ๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา (แม่ฮ่องสอน)

อนุกรรมการ

   ๑๙. ผู้อำนวยการสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

อนุกรรมการ

   ๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนพณิชยการสยาม

อนุกรรมการ

   ๒๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ

อนุกรรมการ

   ๒๒. นายยุทธชัย ดำรงค์มณี

อนุกรรมการและเลขานุการ

   ๒๓. นายวิโรจน์ งามประเสริฐ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 

± พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

 

          ๑. เพื่อรวบรวมพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
          ๒. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัย
          ๓. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
          ๔. พิจารณารางวัลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา

 

 

± กิจกรรมที่ดำเนินการ

 

          ๑. กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ ดำเนินการโดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ
          ๒. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
          ๓. กิจกรรมลูกเสือ ดำเนินการโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

 

± สถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ที่อยู่ : ๑๙๗ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๖๙ ๔๕๒๖ - ๙
เว็บไซต์ : www.vajiravudh.ac.th
   
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ที่อยู่ : ๑๑๗ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๒๔๒ ๐๓๘, ๐๕๓ ๒๔๒ ๐๑๖, ๐๕๓ ๒๔๒ ๕๕๐
เว็บไซต์ : www.prc.ac.th
   
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๑๙ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๗๔ ๓๑๑ ๐๐๖
เว็บไซต์ : www.mvsk.ac.th
   
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ที่อยู่ : ๒๓๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔ ๒๒๗ ๖๐๓, ๐๕๔ ๓๑๕ ๑๘๓, ๐๕๔ ๒๓๐ ๔๓๒
เว็บไซต์ : www.bwc.ac.th
   
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่อยู่ : ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๔๑๘ ๖๗๓๕
เว็บไซต์ : www.yupparaj.ac.th
   
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๑/๑๗ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๖๑๒ ๐๗๙
เว็บไซต์ : www.hongson.ac.th
   
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๔๙๗ ซอยศรีอยุธยา ๑๐ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๔๕ ๑๗๑๗
เว็บไซต์ : www.sriayudhya.ac.th
   
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๑๘๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๕๘ ๒๒๓๔, ๐๒ ๒๕๘ ๓๓๔๘, ๐๒ ๖๖๓ ๔๔๐๑, ๐๒ ๒๖๑ ๐๓๔๐
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th
   
โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๑๐/๓ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๕๘ ๓๖๘๙
เว็บไซต์ : www.petcharatschool.net
   
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : บ้านนาโยงใต้ ตำบลเพาะปัญญา อำเภอเมือง ตรัง ๙๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕ ๒๔๒ ๗๔๔
   
โรงเรียนธรรมาธิปไตย
ที่อยู่ : ๑๖๖ หมู่ ๓ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ราชบุรี ๗๐๑๒๐
   
สถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๑๓๘/๑ ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๒๔ แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๙๓๙ ๓๐๐๐
เว็บไซต์ : www.siba.ac.th
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ : ๙๔ ซอยราชปรารภ ๕ (วุฒิพันธ์) ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๖ ๓๖๑๐ - ๑, ๐๒ ๒๕๑ ๕๐๕๑
เว็บไซต์ : www.sds.in.th
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ๗๒ ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๕๖ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๘๓ ๑๙๐๑ - ๗
เว็บไซต์ : www.sctech.ac.th
   
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖ ๒๑๒ ๐๓๖
เว็บไซต์ : www.ppy.ac.th