ธ.ค. 60: การทำงานเบื้องหลังงานละครเวที เรื่อง ความดีมีไชย