Vajiravudh News

 

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (EDU FAIR)

 

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (EDU FAIR) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และผู้ปกครองที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และทราบข้อมูล รายละเอียดของคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และตัวแทนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่ออันนำไปสู่อาชีพในอนาคตที่ตรงกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาโดยตรง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |