Vajiravudh News

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียน
ณ บ้านสวนอาจารย์พีท แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมจำนวน 32 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ บ้านสวนอาจารย์พีท
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เกิดจากการนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะรับมือองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |