Vajiravudh News

 

การอบรม “ความปลอดภัยจากอัคคีภัย” สำหรับบุคลากรและนักเรียน

 

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย จัดการอบรม "ความปลอดภัยจากอัคคีภัย" ให้บุคลากรและนักเรียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงสาเหตุ วิธีป้องกันและรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้ โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |