Vajiravudh News

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ “ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น”

 

          ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยและกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างนักต้านทุจริตรุ่นเยาว์ ผ่านการอบรมทักษะการแสดงและผลิตละครสั้น สะท้อนมุมมองการต่อต้านการทุจริต โดยวิทยากร ผู้กำกับ และนักแสดงมืออาชีพชั้นนำของประเทศไทย เช่น คุณมารุต สาโรวาท (ครูต้อ) คุณศรัทธา ศรัทธาทิพย์ (ครูรัก) คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ครูกั๊ก) และคุณจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ (ครูออม) เป็นต้น การอบรมฯ ครั้งนี้นอกจากจะทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการต้านทุจริตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการแสดงออกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |